ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2557
กกพ. นำทีม 5 รัฐวิสาหกิจ หารือการจัดทำประมาณการ และแนวทางการชำระค่าสาธารณูปโภคของส่วนราชการ ปี 58

วันที่ 7 ม.ค. 2557

            เมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ ห้องปิยราษฎร์ สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง (กปน.) กองจัดเก็บพิเศษ กปน. ได้จัดประชุม เรื่อง การจัดทำประมาณการค่าสาธารณูปโภคของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ 2558 และแนวทางการชำระค่าสาธารณูปโภค โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคร่วมสังเกตการณ์ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เข้าร่วมประชุม
            สำหรับแนวทางในการจัดทำประมาณการค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ 2558 หน่วยงานรัฐวิสาหกิจสาธารณูปโภคทั้ง 5 แห่ง ได้แก่ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (บมจ.ทีโอที) และ กปน. ได้จัดทำประมาณการค่าสาธารณูปโภค ปี 2558 เพิ่มสูงขึ้นจากปีก่อน ๆ โดยแต่ละหน่วยงานได้ให้เหตุผลรองรับพร้อมเสนอความเห็นว่าในแต่ละปีส่วนราชการต่าง ๆ มีสถิติการใช้สาธารณูปโภคเกินกว่าที่ประมาณการไว้ แต่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในหมวดค่าสาธารณูปโภคคงที่มาหลายปี ซึ่งไม่สอดคล้องกับการใช้งานจริง จึงทำให้ไม่สามารถชำระค่าสาธารณูปโภคที่เพิ่มขึ้นได้ และเกิดเป็นหนี้ค้างชำระ จึงต้องการให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณในหมวดค่าสาธารณูปโภคเพิ่มขึ้นตามการใช้งานจริง ทั้งนี้ สำนักงบประมาณ ขอให้รัฐวิสาหกิจสาธารณูปโภคทั้ง 5 แห่ง รวบรวมสถิติการใช้งานจริงย้อนหลัง 3 ปี โดยแยกรายละเอียดตามหน่วยงาน ส่งให้ทางสำนักงบประมาณเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณสาธารณูปโภคต่อไป
            ส่วนแนวทางการแก้ปัญหาการค้างชำระค่าสาธารณูปโภคข้ามปีของส่วนราชการ กรมบัญชีกลาง ได้เสนอให้รัฐวิสาหกิจสาธารณูปโภคทั้ง 5 แห่ง เร่งรัดการส่งใบแจ้งหนี้ไปยังส่วนราชการในช่วงเดือนสิงหาคม หรือไม่เกินเดือนกันยายน ในปีงบประมาณนั้น ๆ เพื่อให้ส่วนราชการสามารถชำระค่าสาธารณูปโภคได้ทันในแต่ละปีงบประมาณ และไม่เกิดหนี้ค้างชำระข้ามปี
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125