ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2556
กปน.จัดงานแถลงข่าว “ก้าวสู่ 100 ปี การประปาไทย” พร้อมขอบคุณสื่อมวลชน

วันที่ 23 ธ.ค. 2556

         เมื่อ 20 ธันวาคม 2556 เวลา 16.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้ การประปาไทย โรงงานผลิตน้ำสามเสน 1 ถนนพระรามที่ 6 นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) แถลงนโยบายในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าการ กปน. คนใหม่ และแถลงข่าว "ก้าวสู่ 100 ปี การประปาไทย” โดยมีผู้บริหารระดับสูงจาก กปน. การประปาส่วนภูมิภาค และหน่วยงานเอกชนในแวดวงการประปา ร่วมงาน
        นายธนศักดิ์ กล่าวว่า ในยุคปัจจุบันที่ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กปน. จะดำเนินการตามวิสัยทัศน์ "การประปานครหลวงเป็นองค์กรประปาอันดับหนึ่งในกลุ่มประเทศอาเซียน (MWA ONE in ASEAN)” ก้าวสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง (High Performance Organization :HPO) โดยเน้นกลยุทธ์ 6 ด้าน ได้แก่ สร้างศักยภาพในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล / เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการองค์ความรู้ การวิจัยและพัฒนา มุ่งสู่นวัตกรรมการประปา / ยกระดับการพัฒนากระบวนงานและคุณภาพการบริหารจัดการ เพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กรประปาอันดับหนึ่งในกลุ่มประเทศอาเซียน / สร้างความมั่นคงทางการเงินอย่างมีเสถียรภาพ ควบคู่กับการบริหารสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด/ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กรโดยมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า และ / ยกระดับการสร้างภาพลักษณ์องค์กร (Brand Image) ด้วยการสร้างเอกลักษณ์ MWA ONE ดังนี้
        O คือ One Stop Service ยกระดับการให้บริการประปาแบบเบ็ดเสร็จ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด เช่น เพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการประชาชน (Call Center 1125) ให้เป็นศูนย์ประสานงานระบบสาธารณูปโภคแบบ Single Command / ยกระดับการให้บริการงานประปาที่มีมาตรฐานสากล / การให้บริการเหนือความคาดหมาย โดยเน้นงานด้านการบริหารลูกค้าสัมพันธ์แบบครบวงจร เพื่อสร้างความพึงพอใจและสัมพันธภาพที่ดีกับผู้ใช้น้ำ
        N คือ Network พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบประปาอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ขยายเขตการให้บริการน้ำประปาให้ครอบคลุมพื้นที่บริการ ภายในปี 2558 / บริหารจัดการน้ำสูญเสียอย่างบูรณาการ และใช้เทคโนโลยีทันสมัยมาช่วยบริหารจัดการการสูบจ่ายน้ำ / จัดทำแผนน้ำประปาปลอดภัย โดยให้ความสำคัญตั้งแต่แหล่งน้ำดิบ จนกระทั่งน้ำหลังจากการใช้ที่ปล่อยออกจากบ้านเรือนสู่แหล่งน้ำสาธารณะ
         E คือ Environment ยกระดับความเชื่อมั่น สร้างความเข้มแข็งต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักธรรมาภิบาล เน้นการให้ความสำคัญและดำเนินกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ตลอดจนสร้างเครือข่ายรักษ์น้ำ เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์แหล่งน้ำ และมีการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า โดยเน้นภาคประชาชนเป็นศูนย์กลางการทำงาน
         นายธนศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า เนื่องในโอกาส "ก้าวสู่ 100 ปี การประปาไทย” ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 กปน. ได้จัดทำหลากหลายกิจกรรมตลอดปี 2557 เพื่อร่วมรำลึกถึงโอกาสดังกล่าว ได้แก่ การก่อตั้งพิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้ การประปาไทย ให้เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ระบบประปาของไทย เผยแพร่แนวคิดและองค์ความรู้เรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำให้กับเยาวชน จัดทำหนังสือ 100 ปี การประปาไทย มอบให้หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน โรงเรียน และห้องสมุดประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับกิจการประปาไทย ตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน ตลอดจนเป้าหมายในอนาคต จัดทำตราไปรษณียากรที่ระลึก 100 ปี กิจการประปาไทย ชนิดราคา 3 บาท โดยมีวันแรกจำหน่าย คือ วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2557 กิจกรรมเดิน-วิ่ง 47 ปี การประปานครหลวง 100 ปี การประปาไทย มินิมาราธอน ในวันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม 2557 ณ สนามวิ่งสำนักงานใหญ่ กปน. ถ.ประชาชื่น ต่อเนื่องไปในสนามกอล์ฟนอร์ธปาร์ค โครงการประกวดภาพถ่าย "ความสุขกับการใช้น้ำประปา” ผ่านทาง Facebook ของ กปน. ชิงรางวัลกว่า 100,000 บาท โครงการออกแบบตราสัญลักษณ์ "100 ปี การประปาไทย” เพื่อนำไปใช้ในสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของ กปน. โดยผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายชาญวิทย์ บุญเกิด ออกบูธจัดนิทรรศการ 100 ปี การประปาไทย ในงานกาชาดประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม-5 เมษายน 2557 และ การจัดนิทรรศการแนะนำพิพิธภัณฑ์การประปาไทย และจัดบรรยายวิชาการนานาชาติด้านน้ำ ช่วงปลายปี 2557 นี้
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125