ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2556
กปน. MOU พัฒนาระบบประปา เทศบาลตำบลหลักหก จ.ปทุมธานี

วันที่ 23 ธ.ค. 2556

           เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556 เวลา 09.30 น. ณ ห้องปิยราษฎร์ สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง (กปน.) นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการ กปน. และ นายสมพงษ์ ศรีอนันท์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหลักหก จังหวัดปทุมธานี ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) โครงการความร่วมมือวางแผนการปรับปรุงและพัฒนาระบบประปา เพื่อพัฒนาสาธารณูปโภคของเทศบาลตำบลหลักหกให้ดียิ่งขึ้น
           นายธนศักดิ์ กล่าวว่า กปน. และ เทศบาลตำบลหลักหก ต่างตระหนักถึงความสำคัญ และความจำเป็นในการพัฒนาสาธารณูปโภคด้านระบบประปา เพื่อให้รองรับกับความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มสูงขึ้นจากการขยายตัวของประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในเขตเทศบาลตำบลหลักหก รวมทั้งเป็นการพัฒนาบุคลากรและบริหารจัดการองค์ความรู้ของหน่วยงานทั้งสองฝ่ายให้มีความก้าวหน้าทันสมัยสอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน พร้อมทั้งสามารถนำความรู้ไปพัฒนาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานและกิจการประปา ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่บริการของเทศบาลตำบลหลักหกให้ดีขึ้น ซึ่งทั้งสองหน่วยงานจะแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางด้านการวางแผน ปรับปรุง เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านระบบประปา โดย กปน. จะเป็นผู้ดำเนินการออกแบบหรือก่อสร้างระบบประปา การเพิ่มกำลังการผลิตน้ำประปา การปรับปรุงระบบผลิตและจ่ายน้ำประปา ระบบการจ่ายสารเคมี และระบบบริหารงานประปาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลตำบลหลักหก เพื่อให้กิจการประปาของเทศบาลตำบลหลักหก เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน สามารถรองรับความต้องการใช้น้ำในอนาคตอย่างเพียงพอต่อไป
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125