ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2551
ผู้ใช้น้ำพอใจการบริการของ กปน.

วันที่ 12 ก.ย. 2551
 
นายภิรมย์ สิงห์พริ้ง ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ) แจ้งว่าจากการส่งแบบสอบถามถึงผู้ใช้น้ำ 10,000 ชุด เพื่อสำรวจ ความพึงพอใจต่อบริการ และประเภทบริการต่างๆ ของ กปน. ปรากฏว่ามีผู้ใช้น้ำตอบกลับมา 1,200 ชุด จากผลสำรวจที่ได้พบว่าความพึงพอใจของผู้ใช้น้ำส่วนใหญ่ อยู่ในระดับดี(คะแนนสูงสุด 5 ต่ำสุด 1) โดยการบริการอ่านมาตรวัดน้ำพร้อมพิมพ์ใบแจ้งหนี้ ประชาชนพึงพอใจมากที่สุดได้คะแนน 4.37 รองลงมาคือการชำระค่าน้ำผ่านบัญชีธนาคาร ได้คะแนน 3.94 และการติดต่อ/บริการที่ประปาสาขา ได้คะแนน 3.36

นอกจากนี้ผู้ใช้น้ำยังได้เสนอแนะการให้บริการเพิ่มเติมที่น่าสนใจ อาทิ ควรขยายเวลารับชำระค่าบริการ พร้อมทั้งเพิ่มสถานที่ชำระเงิน ณ ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125