ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2551
ยุคนี้ประปาไม่ได้ขายน้ำอย่างเดียว

วันที่ 12 ก.ย. 2551
 
ประปายุคใหม่ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ รับซ่อมและทดสอบความเที่ยงตรงมาตรวัดน้ำ ทดสอบคุณภาพวัสดุทางวิศวกรรม รวมไปถึงการเปิดอบรมบริหารจัดการระบบประปา งานออกแบบและก่อสร้างวางท่อ การผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดที่มีคุณภาพ ฯลฯ

นางยิ่งลักษณ์ ธัญญะโชโต ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ การประปานครหลวง ( กปน.) ได้เปิดเผยว่า ปัจจุบัน กปน. ไม่เพียงแต่จะผลิตและให้บริการจำหน่ายน้ำประปาที่มีคุณภาพดื่มได้แก่ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบกว่า 8 ล้านคนเท่านั้น แต่ กปน. ยังให้บริการด้านต่างๆที่เป็นความชำนาญของ กปน. อีกด้วย อาทิ รับให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำทางเคมี ฟิสิกซ์ และแบคทีเรีย ซึ่ง กปน. มีห้องปฏิบัติการ (LAB) ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 สามารถให้ผลทดสอบที่รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ

รับให้บริการตรวจสอบคุณภาพวัสดุทางวิศวกรรม เช่น คุณภาพท่อ เหล็ก หิน และโลหะอื่นๆ ฯลฯ โดย กปน. มีห้องทดสอบและเครื่องมือที่ทันสมัยได้มาตรฐาน บุคลากรมีความชำนาญ เป็นที่ยอมรับของหน่วยราชการและเอกชนทั่วไป ด้วยราคามาตรฐาน แจ้งผลทดสอบในเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งในแต่ละปีจะมีผู้สนใจมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก

นอกจากนี้ ยังรับให้บริการฝึกอบรมความรู้ด้านประปาแก่ผู้สนใจและ อบต. ทั่วประเทศ ในหลายหลักสูตร เช่น หลักสูตรบริหารงานประปา หลักสูตรการออกแบบก่อสร้างวางท่อประปา หลักสูตรการผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดให้ได้มาตรฐาน หลักสูตรงานออกแบบและวางท่อ ฯลฯ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.mwa.co.th ที่ บริการหลัก ด้านซ้ายมือ หัวข้อบริการและฝึกอบรม หรือโทรสอบถามข้อมูลโดยตรงได้ที่
  • ทดสอบตัวอย่างน้ำ กองควบคุมคุณภาพน้ำ โทร 02 503 – 9358
  • ทดสอบวัสดุวิศวกรรม กองมาตรฐานวิศวกรรม โทร 02 503 – 9392
  • ฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ กองฝึกอบรมธุรกิจประปา โทร 02 503 - 9791
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125