ค้นหา
ช่องทางการชำระเงิน
  ชำระเงินผ่านตู้บริการอัตโนมัติ
  ชำระเงินผ่านเว็บไซต์ของ กปน.
  ชำระเงินโดยหักบัญชีบัตรเครดิต
  ชำระเงินโดยหักบัญชีเงินฝากธนาคาร
  ชำระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile Applicaiton)
  ชำระเงินผ่านตู้ ATM
  ชำระเงินที่หน้าเคาน์เตอร์
  ชำระ ณ ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ จ.นนทบุรี
  ชำระ ณ การประปานครหลวง
ผู้ใช้น้ำควรรู้
  อัตราค่าน้ำและบริการ
  ข้อปฏิบัติ
  การขอโอนการใช้น้ำ
  การงดจ่ายน้ำประปา
  มาตรวัดน้ำ
  สาระน่ารู้
ขั้นตอนและรายละเอียดการขอใช้บริการ
  คู่มือศูนย์ราชการ Gecc
  การขอติดตั้งประปาใหม่/ซ้ำ
  การขอเพิ่ม-ลดขนาดมาตรวัดน้ำ
  การรับฝากมาตรวัดน้ำ
  การขอยกเลิกการใช้น้ำ
  การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดผู้ใช้น้ำ
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
พื้นที่ให้บริการ
  สำนักงานประปาสาขา
บริการหลัก >> ผู้ใช้น้ำควรรู้
ข้อปฏิบัติ


 

ประกาศการประปานครหลวง
เรื่อง ข้อปฎิบัติสำหรับการใช้น้ำประปา

เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่ระบบการส่งและการจำหน่ายน้ำประปาอันเป็นสาธารณประโยชน์ และป้องกันอันตรายแก่สุขภาพอนามัยประชาชนส่วนรวม อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับการประปานครหลวง ว่าด้วย การบริการจัดส่ง จำหน่าย และการใช้น้ำประปา จึงกำหนดข้อปฏิบัติสำหรับการใช้น้ำประปาดังนี้

๑. การติดตั้งท่อภายในบริเวณอาคารสถานที่ของผู้ขอรับบริการหรือของผู้ใช้น้ำให้ใช้ท่อ อุปกรณ์ท่อ และวิธีการวางท่อ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และมาตรฐานการเดินท่อภายในอาคารของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

๒. สถานประกอบการที่ใช้น้ำประปาปริมาณมากหรือเป็นสถานที่ให้การบริการผู้อื่น หรือติดตั้งขนาดมาตรวัดน้ำขนาด ๑ ๑/๒ นิ้วขึ้นไป จะต้องมีถังพักน้ำ หรือถังเก็บน้ำที่มีความจุรวมกันไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของปริมาณความต้องการ ใช้น้ำประปาเฉลี่ยต่อวัน

๓. ผู้ใช้น้ำต้องไม่นำน้ำประปาไปจำหน่ายแจกจ่ายให้กับผู้ใดเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากการประปานครหลวง

๔. ผู้ใช้น้ำต้องไม่ทำการดัดแปลงโยกย้ายแก้ไขมาตรวัดน้ำ หรือกระทำการอื่นใดอันเป็นอุปสรรคแก่การอ่านตัวเลขในมาตรวัดน้ำ การบำรุงรักษามาตรวัดน้ำ ประตูน้ำ หรือเครื่องกั้นน้ำ และท่อภายนอก หรือทำให้เกิดความเสียหายแก่มาตรวัดน้ำ และอุปกรณ์ต่างๆ ของการประปานครหลวง

กรณีที่ใช้น้ำประปาจากมาตรวัดน้ำหลายเครื่องร่วมกัน ให้ติดตั้งเครื่องกั้นน้ำป้องกันการไหลย้อนกลับ

๕. ผู้ใช้น้ำต้องไม่ใช้เครื่องสูบน้ำ หรือวิธีการอื่นใดสูบน้ำโดยตรงจากท่อประปา เว้นแต่การประปานครหลวงพิจารณาเห็นว่ามีความจำเป็น

๖. ผู้ใช้น้ำที่ใช้น้ำจากบ่อบาดาลร่วมกับน้ำประปา ต้องต่อท่อน้ำบาดาลแยกระบบจากท่อน้ำประปา

๗. ผู้ใช้น้ำที่ประสงค์จะงดการใช้น้ำไว้เป็นการชั่วคราวโดยการฝากมาตร ให้แจ้งการประปานครหลวงล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๗ วัน

๘. กรณีรื้อถอนอาคาร ย้ายที่อยู่ ต้องแจ้งให้การประปานครหลวงทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๗ วัน หากประสงค์จะโอนสิทธิการใช้น้ำต้องชำระหนี้สินที่ยังค้างอยู่ทั้งหมดเสียก่อน

กรณีที่อาคารของผู้ใช้น้ำเกิดเพลิงไหม้เสียหาย การประปานครหลวงสงวนสิทธิที่จะงดจ่ายน้ำได้ตามสภาพและความเหมาะสม

๙. ผู้ใช้น้ำต้องยินยอมและอำนวยความสะดวกให้แก่พนักงานหรือผู้ปฏิบัติงานเข้าไปในสถานที่ใช้น้ำ ได้ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก เพื่ออ่านมาตรวัดน้ำ งดการจ่ายน้ำ และดูแลบำรุงรักษามาตรวัดน้ำ ท่อและอุปกรณ์ต่างๆ ของการประปานครหลวง

ผู้ใช้น้ำจะขอตรวจดูบัตรประจำตัว หรือหลักฐานเอกสารจากบุคคลผู้เข้าไปในเขตสถานที่ของผู้ใช้น้ำ เพื่อปฏิบัติการตามวรรคแรกได้

๑๐. ในการติดต่อกับการประปานครหลวงควรนำใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาแสดง เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการใช้บริการ

๑๑. กรณีที่การประปานครหลวงได้ดำเนินการตามคำขอรับใช้น้ำหรือถ้อยคำของผู้ใช้น้ำแล้ว หากมีการคัดค้านหรือโต้แย้งในเรื่องสิทธิใดๆ เกี่ยวกับการจัดส่งและจำหน่ายน้ำให้กับผู้ใช้น้ำ ผู้ใช้น้ำต้องรับผิดในความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นต่อการประปานครหลวง และที่ผู้คัดค้านเรียกร้อง

๑๒. กรณีที่มีเหตุขัดข้องด้านวิชาการ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดหมายได้ หรือเพื่อสาธารณประโยชน์ส่วนรวม การประปานครหลวง ขอสงวนสิทธิที่จะระงับหรือจำกัดการส่งและจำหน่ายน้ำทั้งหมด หรือส่วนหนึ่งส่วนใดตามความเหมาะสมต่อเหตุการณ์ การระงับหรือจำกัดการส่งและจำหน่ายน้ำดังกล่าว การประปานครหลวงจะแจ้งให้ผู้ใช้น้ำทราบล่วงหน้า เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน

๑๓. การประปานครหลวงสงวนสิทธิในการติดตั้งประปาใหม่ หรืองดจ่ายน้ำ หากตรวจพบว่าผู้ใช้น้ำไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๔

นางชวนพิศ ธรรมศิริ
(ผู้ว่าการการประปานครหลวง)

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125