ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2551
“หญ้าแฝก” กำแพงมีชีวิตอนุรักษ์ดิน-คืนสายน้ำใส

วันที่ 30 ก.ค. 2551
 
 
ความอัศจรรย์ของ "หญ้าแฝก” นั้นเป็นที่ทราบๆ กันดีอยู่แล้ว โดยเฉพาะเรื่องการอนุรักษ์ดินและน้ำ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงให้ความสนพระทัยอย่างมาก และพระราชทานเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาดินเสื่อมโทรม และอนุรักษ์แหล่งน้ำด้วย การประปานครหลวง (กปน.) จึงได้น้อมนำแนวพระราชดำริ มาแก้ปัญหาดินเสื่อมโทรมบริเวณแนวคลองประปาฝั่งตะวันตก โดยผนวกเข้ากับโครงการคลองประปาสวยด้วยมือเรา

ในวันที่ 8 สิงหาคม 2551 กปน. จะจัดโครงการคลองประปาสวยด้วยมือเรา โดยร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดิน จ.นครปฐม เชิญโรงเรียนในพื้นที่ได้แก่ ร.ร.บางเลนวิทยา ร.ร.วัดสุริยัมนาจและพนักงาน กปน. ร่วมกันปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ ทั้งนี้เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดินบริเวณริมคลองประปา และยังเป็นพื้นที่ทดลองของสถานีฯ ด้วย โดยสถานีฯ สนับสนุนพันธุ์กล้า กว่า 6 แสนต้น หากโครงการนี้ได้ผลดี กปน. จะขยายพื้นที่ปลูกหญ้าแฝกตลอดแนวคลองประปา ระยะทางกว่า 106 กิโลเมตร เพื่อสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการอนุรักษ์ดินและน้ำ ตลอดจนรักษาความชุ่มชื้นของดิน รวมทั้งเพื่อสนองพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงห่วงใยในการดูแลรักษาป่าไม้ ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม และยังเป็นเดือนแห่งการสถาปนา กปน. ครบ 41 ปี
 
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125