ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2556
ผู้ตรวจฯมหาดไทย แนะหน่วยงานน้ำภาครัฐและประชาชนเร่งจับมือ ร่วมดูแลน้ำดี-เสีย เพื่ออนาคต

วันที่ 19 ก.ย. 2556
 
      นายประชา เตรัตน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะฯ เดินทางไปตรวจเยี่ยม การทำงานของ การประปานครหลวง (กปน.) โดยมี นางสุนันทา นิงสานนท์ รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการฯ และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของ กปน. ในภาพรวม รวมทั้งแผนงานและโครงการที่สำคัญ ตลอดจนการจัดการข้อร้องเรียนต่าง ๆ 
      นายประชา กล่าวว่า การมาตรวจผลการดำเนินงานของ กปน.ในวันนี้ทำให้ทราบว่า กปน.เป็นองค์กรที่ผู้บริหาร มีวิสัยทัศน์ดี เตรียมความพร้อมในหลายด้าน อาทิ ด้านแผนการจัดการแหล่งน้ำดิบ เพื่อรองรับปัญหาด้านการขาดแคลน น้ำดิบที่มีปัญหาด้อยคุณภาพ ส่งผลต่อการนำมาผลิตเป็นน้ำประปาในอนาคต มีแผนปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาให้ดียิ่งขึ้นด้วยการนำโอโซนเข้ามาใช้ในระบบผลิต มีการเปิดตลาดการประปาระหว่างประเทศ ด้วยการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนแม่บทประปา และแลกเปลี่ยนความรู้กับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน เป็นต้น 
     หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กล่าวเสริมอีกว่า กปน. กทม. อจน. กรมโยธาธิการและผังเมือง เทศบาลท้องถิ่น ฯลฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในงานเรื่องน้ำต้องจับมือกัน ร่วมกันบริหารจัดการและให้บริการน้ำอย่างเป็นระบบ ทั้งน้ำดี น้ำเสีย ควรมีกฎหมายบังคับให้มีการบำบัดน้ำเสีย พร้อมกับการแยกท่อน้ำดี น้ำทิ้งเพื่อนำไปบำบัด ก่อนปล่อยลงทะเลอย่างเป็นระบบ เหมือนในต่างประเทศที่เจริญแล้ว ที่สามารถจัดการเรื่องน้ำดี-เสียได้เป็นผลสำเร็จ ประเทศไทยเองก็สามารถทำได้หากร่วมมือกันจริงจัง ทั้งนี้ได้กล่าวย้ำ ความรู้สึกเสียดายน้ำที่ กปน. ผลิตให้ประชาชนใช้เฉพาะ 3 จังหวัด (กรุงเทพฯ นนทบุรี สมุทรปราการ) วันละกว่า 5 ล้าน ลบ.ม. หากมีการจัดการน้ำที่ดี นำกลับมาใช้ใหม่ได้ จะช่วยประหยัดทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ ที่สำคัญจะได้ชะลอการขาดแคลนน้ำในอนาคต

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125