ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2551
การประปานครหลวงพาน้องเข้าค่ายเยาวชนรักษ์น้ำ

วันที่ 16 มิ.ย. 2551
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 17 - 19 มิถุนายน 2551 กปน. จัดเข้าค่ายเยาวชนรักษ์น้ำ พานักเรียน 80 คน จาก 8 โรงเรียนให้ความรู้เรื่องน้ำและสิ่งแวดล้อม ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ พร้อมดูงานการผลิตน้ำ เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า พร้อมมีรางวัลมอบให้หากโรงเรียนใดนำไปใช้จนเกิดผล นางยิ่งลักษณ์ ธัญญะโชโต ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ การประปานครหลวง(กปน.) ได้แถลงแก่ผู้สื่อข่าวว่า ในระหว่างวันที่ 17 – 19 มิถุนายน 2551 กปน. จะจัดค่ายเยาวชนรักษ์น้ำ โดยนำตัวแทนนักเรียนระดับชั้น ม. 1- ม. 6 จำนวน 80 คน จาก 8 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ โรงเรียนบำรุงรวิวรรณวิทยา โรงเรียนปราโมทย์วิทยา โรงเรียนตรีมิตรวิทยา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการบางใหญ่และโรงเรียนวัดศรีวารีน้อย เพื่อให้ความรู้ด้านทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม ณ บริเวณสำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง บางเขน ซึ่งได้จัดติดต่อกันมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อต้องการปลูกฝังให้เยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ ได้เห็นความสำคัญของน้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติรวมไปถึงสิ่งแวดล้อมของเรา ที่กำลังเป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้ และมีสาเหตุมาจากการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง จนทำให้เกิดความเสื่อมโทรมและเสียสมดุลของธรรมชาติ ซึ่งหากไม่มีการร่วมมือกันหยุดหรือแก้ไขแล้วย่อมจะก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อความเป็นอยู่ของประชาชนคนไทยอย่างแน่นอน

ในการนี้ การประปานครหลวงได้รับความร่วมมือจากสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นมืออาชีพทางด้านวิชาการในเรื่องนี้ มาเป็นผู้รับผิดชอบการให้ความรู้ทั้งในด้านทฤษฎีและปฏิบัติแก่เยาวชนที่มาเข้าค่าย พร้อมจัดกิจกรรมที่สนุกสนานเหมาะสมกับวัย แต่สอดแทรกความรู้และชี้ให้เห็นถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อปลุกจิตสำนึกให้เยาวชนเห็นความสำคัญของการร่วมมือกันแก้ไข อาทิ การสูญเสียน้ำอันเกิดจากการใช้ที่ไม่มีประสิทธิภาพ การตรวจวัดคุณภาพน้ำ การดูงานผลิตน้ำประปา การจัดการน้ำให้พอใช้ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ฯลฯ โดยเฉพาะในปีนี้ จะให้เยาวชนแต่ละโรงเรียนได้ร่วมกันแข่งขัน ในการเสนอและจัดทำแผนเพื่อลดปัญหาการใช้น้ำในโรงเรียนของต้น พร้อมทั้งนำไปปฏิบัติจนเกิดผลที่สามารถวัดได้ โดยจะมีการติดตามผลและให้รางวัลแก่ทีมโรงเรียนที่ชนะเลิศเพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่นักเรียนและผู้บริหารโรงเรียนที่ร่วมมือกันอย่างเป็นรูปธรรม
 
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125