ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2556
กปน. จัดสัมมนา สรุปผลการดำเนินงานตาม SEPA

วันที่ 16 ก.ย. 2556

            เมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ ห้อง Chartrium Ballroom โรงแรม Chartrium Riverside นางสุนันทา นิงสานนท์ รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา "สรุปผลการดำเนินงานระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal : SEPA) และการเสนอเข้ารับรางวัล TQA ของ กปน.” โดย ฝ่ายติดตามและประเมินผล กปน. ร่วมกับ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ทริส) ที่ปรึกษาโครงการเตรียมความพร้อมและบูรณาการระบบการบริหารจัดการรองรับระบบ SEPA ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้ทุกหน่วยงานตระหนักถึงความสำคัญของระบบประเมินผล ตลอดจนความรู้ความเข้าใจในระบบ SEPA สำหรับผู้บริหารระดับสูง
            ทั้งนี้ นางสุนันทา กล่าวว่า "กปน. เป็นรัฐวิสาหกิจในกลุ่ม BA ที่ได้นำระบบ SEPA มาใช้อย่างเต็มรูปแบบในปี 2556 การสัมมนาในครั้งนี้ เป็นการสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็น กับผู้แทนจากรัฐวิสาหกิจในกลุ่ม A ได้แก่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และกลุ่ม BA ได้แก่ ธนาคารออมสิน และ บมจ. ทีโอที เพื่อให้ผู้บริหารได้รับทราบข้อคิดเห็นในมุมมองที่หลากหลาย และนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับองค์กรต่อไป”
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125