ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2556
กปน. ต้อนรับคณะผู้เข้าศึกษาดูงานจากวิทยุการบินฯ

วันที่ 16 ก.ย. 2556

            เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายวิวัฒน์ชัย รัตนะรัต ผู้ช่วยผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะผู้เข้าศึกษาดูงานจากบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ในฐานะที่ กปน. เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น ประเภทเกียรติยศ และรางวัลการเปิดเผยข้อมูลดีเด่น
            ในการนี้ นางสาวฉวีวรรณ อุทัยพิบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายติดตามและประเมินผล ได้บรรยายเกี่ยวกับภาพรวมของ กปน. นโยบาย ภารกิจ โครงสร้างการบริหารองค์กร ปัจจัยแห่งความสำเร็จของ กปน. รวมทั้งการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของ กปน. นอกจากนี้ นายสุชาติ ตันศิริ ผู้อำนวยการกองบำรุงรักษา สำนักงานประปาสาขาบางเขน ได้บรรยายถึงการนำระบบ 4DX มาใช้ในงานลดน้ำสูญเสีย โดยคณะผู้เข้าศึกษาดูงาน ได้ให้ความสนใจซักถามในประเด็นต่าง ๆ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน ในตอนท้าย คณะฯ ได้ขอบคุณ กปน. ที่ได้ให้โอกาสเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้ ซึ่งจะได้นำไปประยุกต์ใช้ต่อไป
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125