ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2551
กปน.ร่วม กทม.ลงขันหารสองบริการสังคม

วันที่ 9 มิ.ย. 2551
 
กปน. ร่วม กทม. ช่วยกันลงขันหารสองวางท่อประปา 114 เส้นทาง 22 เขตรอบนอก เป็นเงินกว่า 180 ล้านบาท พร้อมปูพรมวางท่อภายในเดือนกรกฎานี้ ทันที่ที่ กทม.เบิกจ่ายเงินงวดแรกได้ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำภายในปี 51 นี้

นายบัณฑูร ชื่นกุล รองผู้ว่าการ (บริการ) การประปานครหลวง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงการเบิกจ่ายเงินในโครงการวางท่อจ่ายน้ำประปาเร่งด่วนในกรุงเทพมหานคร ระหว่าง การประปานครหลวง (กปน.) และ กรุงเทพมหานคร (กทม.)โดย นายชาตินัย เนาวภูต ผู้อำนวยการสำนักการโยธา กทม. ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้ลงนาม บันทึกข้อตกลงฯ ดังกล่าวเป็นการกำหนดรายละเอียดขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน เพื่อกทม. จะได้ดำเนินการเบิกเงินค่าใช้จ่ายให้ กปน.ในการก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำจำนวน 114 เส้นทาง พื้นที่ 22 สำนักงานเขต รวมระยะทาง 124.524 กิโลเมตร โดยจัดทำเป็นสัญญาจ้างทั้งสิ้น 13 สัญญา รวมวงเงินค่าก่อสร้างกว่า 180 ล้านบาท ซึ่ง กทม.และ กปน.ตกลงร่วมลงขันค่าใช้จ่ายในการวางท่อฝ่ายละกึ่งหนึ่ง (50%) เป็นเงิน 91,458,134.22 บาท โดยงวดแรก กทม.ตกลงเบิกจ่ายให้ กปน.เป็นเงินครึ่งหนึ่งของวงเงินในความรับผิดชอบ คือ 45,729,067.11 บาท เมื่อ กปน.ได้จัดทำรูปแบบรายละเอียดแผนงานวางท่อประปาโครงการฯและได้รับอนุญาตจาก กทม.ให้ดำเนินการได้แล้ว ซึ่ง ในส่วนของ กปน.ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วทุกประการ รวมทั้งได้รับอนุญาตจาก กทม.แล้วด้วย

ดังนั้น ขณะนี้ จึงอยู่ในขั้นตอนรอการเบิกจ่ายเงินจาก กทม. โดย กทม.คาดว่า จะสามารถเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างให้ กปน.ได้ภายใน 1-2 สัปดาห์ หลังจากการลงนามในครั้งนี้ เพื่อที่ กปน.จะได้เร่งดำเนินการก่อสร้างวางท่อทั้ง 114 เส้นทาง ให้ประชาชนได้ใช้น้ำประปาภายในปี 2551 นี้
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125