ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2551
ผู้ใช้น้ำรายใหญ่ ปลื้มบริการ BCS ของ กปน.

วันที่ 9 มิ.ย. 2551
 
 
 
ทีมงาน Best Care Service ของ สำนักงานประปาสาขาสุขุมวิท เข้าเยี่ยมและพบลูกค้าซึ่งเป็นผู้ใช้น้ำรายใหญ่อย่างโรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค และอาคารชุดเพรสิเดนท์พาร์ควิวทาวเวอร์ ซึ่งมีการใช้มากเฉลี่ยเดือนละ 30,000 และ 25,000 ลบ.ม. ตามลำดับ

ในการนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของการบริการ โดยเฉพาะหนึ่งในผู้บริหารของโรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค ซึ่งป็นที่ปรึกษาชมรมผู้บริหารงานวิศวกรรมในโรงแรมและอาคารพาณิชย์ ได้แสดงความชื่นชม กปน. ที่มุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการที่เกินความคาดหมาย จึงได้เชิญชวนให้ กปน. จัดวิทยากรให้ความรู้ด้านประปาและเผยแพร่โครงการนี้แก่ชมรมฯ ซึ่งมีสมาชิกที่ทำงานรับผิดชอบด้านวิศวกรรมและสาธารณูปโภคในโรงแรมต่างๆ เนื่องจากเห็นว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ อันจะส่งผลให้ภาพลักษณ์ด้านบริการของ กปน. ดีขึ้นอีกด้วย สำหรับนิติบุคคลอาคารชุดเพรสิเดนท์พาร์ควิวทาวเวอร์ได้ขอความร่วมมือให้ กปน. สำรวจท่อรั่วภายในอาคารให้ เนื่องจากมั่นใจว่า กปน. มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้ดีที่สุด นอกจากนี้ผู้ใช้น้ำทั้ง 2 ราย ต่างก็ให้ความสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการน้ำประปาดื่มได้กับ กปน. อีกด้วย
 
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125