ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2556
สมาคมการประปาไทย เยี่ยมโรงงานผลิตน้ำบางเขน

วันที่ 7 ส.ค. 2556

            เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายวิสุทธิ์ นพคุณทอง ผู้ช่วยผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เป็นประธานในการต้อนรับคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 จัดโดยสมาคมการประปาแห่งประเทศไทย (สปปท.) จำนวน 40 ท่าน ประกอบด้วยคณะผู้บริหารจากหลากหลายหน่วยงาน อาทิ SCG กฟผ. และ กปน. โดยมี นายวิทัย อาวุชานนท์ อุปนายก สปปท. นำคณะมาศึกษาดูงานระบบผลิตและส่งน้ำ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ โรงงานผลิตน้ำบางเขน
            ทั้งนี้ สปปท. ได้จัดการอบรม เพื่อเสริมสร้างวิสัยทัศน์และพัฒนาความคิดแบบบูรณาการด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ สนับสนุนความเป็นผู้นำที่พร้อมด้วย IQ และ EQ การสร้างสัมพันธภาพและมิตรภาพที่ดีระหว่างเครือข่ายองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนให้ผู้บริหารสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้ และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน เพื่อให้เกิดความร่วมมือเชิงบูรณาการในการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและยั่งยืนถาวร จากนั้น คณะฯ ได้เยี่ยมชมกระบวนการผลิตน้ำประปา ณ โรงงานผลิตน้ำบางเขนด้วย
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125