ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2556
กปน. จับมือ VRH จัดกิจกรรม “Change…เปลี่ยน” รณรงค์การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า

วันที่ 16 ก.ค. 2556

           เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 ณ สำนักงานประปาสาขาบางเขน การประปานครหลวง (กปน.) นายวิวัฒน์ชัย รัตนะรัต ผู้ช่วยผู้ว่าการ กปน. เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ "การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า โดยอุปกรณ์ประหยัดน้ำ” โดยมี นางสาวชนิดา หทัยพันธลักษณ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท วี.อาร์.แฮนด์เดิล จำกัด (VRH) ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ภายใต้แนวคิด "Change…เปลี่ยน”
          นายวิวัฒน์ชัย กล่าวว่า กปน. ในฐานะหน่วยงานที่ต้องใช้น้ำเป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ำประปาเพื่อให้บริการประชาชนในเขต กทม.และปริมณฑล ได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการใช้น้ำประปาอย่างรู้คุณค่า เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและควบคุมการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้ ปัญหาอุทกภัย ภัยแล้งและการขาดแคลนน้ำที่ผ่านมา ทำให้เห็นว่าน้ำสะอาดเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคมีความสำคัญเป็นอย่างมาก จึงได้มุ่งเน้นการรณรงค์ การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินโครงการรณรงค์ให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้น้ำผ่านสื่อต่างๆอย่างต่อเนื่อง
            การจัดกิจกรรมในวันนี้ เป็นการแนะนำให้ใช้เทคโนโลยีมาช่วยลดการใช้น้ำอีกทางหนึ่ง โดยได้ร่วมมือกับภาคเอกชน คือ VRH ที่มีการผลิตและคิดค้นอุปกรณ์ประปาประหยัดน้ำที่มีคุณภาพสูง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นำอุปกรณ์ประหยัดน้ำมาจัดแสดง เพื่อเป็นทางเลือกให้กับประชาชนในการมีส่วนร่วมรณรงค์การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ภายใต้แนวคิด "ปรับเปลี่ยนแนวคิด ปรับเปลี่ยนเพียงเล็กๆน้อยๆ ก็สามารถช่วยรักษ์น้ำ ได้อย่างยั่งยืน” ภายในงานมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้ว่ากว่าจะเป็นน้ำประปาต้องผ่านขั้นตอนใดบ้าง วิธีการง่ายๆ ในการใช้น้ำอย่างประหยัด รวมถึงแนะนำ การเลือกใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เหมาะสม อาทิ อุปกรณ์ภายในห้องน้ำ ถังเก็บน้ำ ท่อน้ำ ปั๊มน้ำ เป็นต้น พร้อมนำอุปกรณ์ประหยัดน้ำมาจัดแสดงเป็นนวัตกรรมแห่งการประหยัดน้ำรูปแบบใหม่ ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบระหว่างก๊อกน้ำธรรมดากับก๊อกประหยัดน้ำ โดยจะทำให้ทราบถึงระบบการไหลของน้ำ เพื่อลดปริมาณการสูญเสียน้ำจากการใช้งานที่เกินความจำเป็น
           นายวิวัฒน์ชัย กล่าวเสริมอีกว่า การประสานความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงาน ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน จะเป็นการเพิ่มศักยภาพในการขับเคลื่อนเพื่อทำให้เกิดความสอดคล้องในเรื่องแนวคิดการประหยัดน้ำและนำไปสู่ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้น้ำอย่างคุ้มค่าในชีวิตประจำวันอย่างเป็นรูปธรรม และเกิดผลต่อเนื่องเพื่อให้มีน้ำใช้อย่างยั่งยืนในอนาคต
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125