ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2556
กปน. จัดสัมมนา ทบทวนยุทธศาสตร์ 3

วันที่ 2 ก.ค. 2556

            เมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น นายวัชร บุญชูเศรษฐ์ ประธานกรรมการการประปานครหลวง (กปน.) นายสมัย อนุวัตรเกษม รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการฯ พร้อมคณะผู้บริหาร กปน. ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การทบทวนยุทธศาสตร์การบริหารการประปานครหลวง ฉบับที่ 3 (2555-2559) และแผนการดำเนินงานในอนาคต 3–5 ปี” โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.สุรพล กาญจนะจิตรา คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม เป็นผู้ดำเนินการสัมมนา ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้ เป็นการรับฟังความคิดเห็น แลกเปลี่ยนทัศนะระหว่างผู้บริหาร ผู้ร่วมกิจการ (บริษัทคู่ค้า) และผู้ใช้บริการของ กปน. (ภาคประชาชน) เพื่อนำมาทบทวนและปรับปรุงแผนการดำเนินงานในอนาคตอันจะนำไปสู่องค์กรชั้นนำตามวิสัยทัศน์ต่อไป

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125