ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2556
กปน. ประกาศสรรหา ผู้ว่าการฯ คนใหม่

วันที่ 24 ก.ค. 2556
 
           การประปานครหลวง (กปน.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการ กปน. โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและเงื่อนไข สรุปได้ดังนี้
          1. มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 58 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ยื่นใบสมัคร
          2. มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
          3. มีความรู้และประสบการณ์และแนวคิดเชิงกลยุทธ์ในการบริหารองค์กรขนาดใหญ่

ในกรณีที่เป็น
          - ภาคเอกชน ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับรองผู้บริหารสูงสุดขององค์กรที่มียอดขายไม่ต่ำกว่า 3,000 ล้านบาทต่อปี หรือมียอดสินทรัพย์ต่อปี ไม่ต่ำกว่า 10,000 ล้านบาท
          - ภาคราชการ ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับรองอธิบดี หรือเทียบเท่า
          - รัฐวิสาหกิจ ต้องดำรงตำแหน่ง ไม่ต่ำกว่าระดับรองผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจนั้น

          กำหนดยื่นใบสมัครตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2556 ถึง 24 กรกฎาคม 2556 ในวันและเวลาทำการ (08.30 – 16.30 น.) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 2503 9499 , 08 6784 4244 หรือ
www.mwa.co.th

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125