ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2556
กปน. เร่งวางท่อขยายเขตบริการให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วชุมชนเมือง

วันที่ 30 พ.ค. 2556

          กปน. เดินหน้าอย่างต่อเนื่อง โครงการขยายเขตบริการให้เต็มพื้นที่ทั่วชุมชนเมือง ในจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้มีน้ำประปาที่สะอาดใช้อุปโภคบริโภค อย่างทั่วถึงและเพียงพอ โดยมุ่งเน้นการให้บริการที่รวดเร็วแก่ผู้ใช้บริการ
           นางวัชรี ประสาทเขตต์การ ผู้ช่วยผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า ตามที่ กปน. มีนโยบายในการขยายเขตการให้บริการ เพื่อยกระดับการให้บริการสู่การเป็น " ประปาเพื่อประชาชน ” ด้วยการมุ่งเน้นให้บริการอย่างทั่วถึงครอบคลุมพื้นที่บริการ ในปี 2557 โดยได้เร่งการวางท่อจ่ายน้ำประปาในเขตพื้นที่ชุมชนเมือง ที่ยังไม่มีน้ำประปาใช้ เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำของประชาชน ซึ่งได้มีการจัดทำ โครงการขยายเขตบริการให้เต็มพื้นที่ทั่วชุมชนเมือง โดยมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ (MOU) ระยะที่ 1 ซึ่งได้ดำเนินการจัดทำเป็น 10 สัญญาจ้างงาน วงเงินงบประมาณ 346 ล้านบาท (ทั้ง 2 หน่วยงาน ออกค่าใช้จ่ายฝ่ายละครึ่งหนึ่ง 173 ล้านบาท)
           ขณะนี้การก่อสร้างวางท่อประปา ในพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือแล้วเสร็จบางส่วน กปน. จึงได้เร่งเปิดจ่ายน้ำให้กับประชาชนในพื้นที่ ได้มีน้ำประปาใช้อย่างรวดเร็ว และเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน สำนักงานประปาสาขาสุวรรณภูมิ จึงได้จัดเจ้าหน้าที่ออกไปให้บริการรับ คำร้องและรับชำระเงินเพื่อขอติดตั้งประปาใหม่ ณ โรงเรียนราชวินิต สุวรรณภูมิ ในวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. พร้อมดำเนินการติดตั้งมาตรวัดน้ำให้กับผู้ที่ชำระเงินเรียบร้อยแล้วทันที
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125