ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2556
กปน. ร่วม MOU พัฒนาระบบประปาเทศบาลตำบลคำม่วง

วันที่ 27 พ.ค. 2556

           นายสมัย อนุวัตรเกษม รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการการประปานครหลวง และ นายเชี่ยวชาญ เทียบจันทึก นายกเทศมนตรีตำบลคำม่วง ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยโครงการความร่วมมือ วางแผนการปรับปรุงและพัฒนาระบบประปา ของเทศบาลตำบลคำม่วง จ.กาฬสินธุ� เพื่อพัฒนาสาธารณูปโภคด้านระบบประปาของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รองรับการขยายตัวของจำนวนประชากร รวมทั้งพัฒนาเพิ่มศักยภาพบุคลากรให้สามารถนำความรู้ไปประยุกตEช้ให้เกิดประโยชนEนการดูแล บำรุงรักษา และบริหารจัดการระบบประปา เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนได้มีน้ำสะอาด สำหรับอุปโภคบริโภค

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125