ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2556
คณะผู้แทนจากกระทรวงสาธารณสุข ดูงาน กปน.

วันที่ 21 พ.ค. 2556

            เมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ ห้องประชุมปิยราษฎร์ นายสมบูรณ์ สุนันทพงศ์ศักดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ การประปานครหลวง (กปน.) ให้การต้อนรับพร้อมเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ "การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ” ให้แก่คณะผู้แทนจากกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 48 คน ที่เข้าศึกษาดูงานตามหลักสูตร การฝึกอบรมนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง รุ่นที่ 29 เพื่อเสริมสร้างปัจจัยแห่งความสำเร็จ พัฒนาบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ และมีทักษะการเป็นนักบริหารที่ดี โดย ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายฯ ได้บรรยายภาพรวมการทำงานของ กปน. และปัจจัยที่ส่งผลให้ กปน. เป็นองค์กรที่ได้รับรางวัลด้านการบริหารจัดการที่ดีนั้น ล้วนมาจากการมีแผนงาน การตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและลำดับความสำคัญของกิจกรรม นำไปสู่การปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน โดยได้รับความร่วมมือร่วมใจในการทำงานจากพนักงานทุกระดับ อีกทั้งการพัฒนากระบวนงานของแต่ละหน่วยงานอย่างสม่ำเสมอ จึงทำให้องค์กรก้าวไปสู่ความสำเร็จและเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125