ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2556
กปน.ร่วมมือ “ภาคีทั้งหก” สร้างความแข็งแกร่งด้านวิชาการประปา

วันที่ 19 เม.ย. 2556

             การประปานครหลวง (กปน.) ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการ "การประปา” กับอีก 5 หน่วยงาน เน้นพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการและแรงงานในสาขาวิชาชีพระบบประปา หลังจากร่วมผลักดัน "วิทยาลัยการประปา” (College of Waterworks) ซึ่งเป็นสถาบันศึกษาด้าน "การประปา” แห่งแรกในประเทศไทยให้เกิดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
           นายเจริญ ภัสระ ผู้ว่าการ กปน. เปิดเผยว่า "ภาคีทั้งหก” ได้แก่ การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ต่างมีความเห็นพ้องต้องกันว่า การร่วมมือกันระหว่าง 6 หน่วยงาน ทั้งการสนับสนุนการศึกษาอบรม วิทยากร อุปกรณ์สถานที่ จะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาบุคลากรของทุกหน่วยงานให้มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพทั้งในระดับปฏิบัติการและระดับบริหารองค์กร
           ด้าน รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์กล่าวว่า หน้าที่ของมหาวิทยาลัยที่ดีนั้นมิใช่เพียงแค่การตอบสนองความต้องการทางการศึกษาแก่สังคมเพียงอย่างเดียว แต่มีหน้าที่ชี้นำสังคมได้เห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรน้ำด้วย ดังนั้น ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ฯ จึงทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆ ด้านการประปา ซึ่งขณะนี้ "วิทยาลัยการประปา” ได้เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต (รป.บ) สาขาวิชาการบริหารภาครัฐและภาคเอกชน และหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ) สาขาวิชาระบบงานประปา ซึ่งผู้ศึกษาจะสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในการให้บริการด้านประปาได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125