ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2556
เริ่มแล้ว..! การส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายของ กปน.

วันที่ 11 เม.ย. 2556

            เมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง (กปน.) นางวัชรี ประสาทเขตต์การ ผู้ช่วยผู้ว่าการฯ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย ในฐานะผู้บริหารด้านการเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย (Chief Gender Equality Officer : CGEO) ท่านแรกของ กปน. ได้เปิดการประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อหารือแนวทางในการจัดตั้งศูนย์ประสานงานด้านความเสมอภาคหญิงชาย (Gender Focal Point : GFP) และจัดทำแผนแม่บท รวมถึงกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในองค์กร มีความรู้ความเข้าใจเรื่องความเสมอภาคของบุคคล ซึ่ง กปน. เป็นองค์กรหนึ่งเดียวในรัฐวิสาหกิจชั้นนำ ที่ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายกับสำนักกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งนับว่าเป็นการเริ่มต้นการดำเนินงานขององค์กรแล้วอย่างเป็นรูปธรรม

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125