มาตรวัดน้ำ

การให้บริการเกี่ยวกับมาตรวัดน้ำ


1. การขอเพิ่มและลดขนาดมาตรวัดน้ำ เพื่อให้เหมาะสมกับปริมาณการใช้น้ำประปา      

หลักฐานประกอบคำขอ

1. บุคคลธรรมดา

–   สำเนาบัตรประชาชน

2. นิติบุคคล  

–   หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ไม่เกิน 3 เดือน เฉพาะแผ่นหน้าแผ่นเดียว)

–   พร้อมสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ค่าใช้จ่าย

การประปานครหลวงจะแจ้งค่าใช้จ่ายให้ทราบภายใน 2 วันนับแต่วันที่ได้รับเอกสาร และจะดำเนินการให้ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ชำระเงิน โดยคิดค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง

2. การขอยก-ย้ายมาตรวัดน้ำ

หากท่านมีความประสงค์จะขอยก-ย้ายมาตรวัดน้ำ เนื่องจากได้มีการเปลี่ยนแปลงอาคาร หรือ สถานที่หรือ ได้ทำเนินการจนเป็นเหตุให้มาตรวัดน้ำไม่อยู่ในที่เหมาะสมหรือ เป็นอุปสรรคต่อการจดปริมาณน้ำประปา และการบำรุงรักษามาตรวัดน้ำ การประปานครหลวงจะดำเนินการ ยก-ย้าย มาตรวัดน้ำ ให้เหมาะสม โดยคิดค่าใช้จ่ายดังนี้

 • ขนาดมาตรวัดน้ำ 1/2 นิ้ว – 3/4 นิ้ว เป็นเงิน 800 บาท
 • ขนาดมาตรวัดน้ำ 1 นิ้ว เป็นเงิน 1,000 บาท
 • ขนาดมาตรวัดน้ำ 1 1/2 นิ้ว ขึ้นไป คิดค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นอัตราเหมาจ่ายสำหรับระยะที่ย้ายจุดติดตั้งมาตรวัดน้ำจากจุดเดิมไปไม่เกิน 5 เมตร กรณีเกิน 5 เมตร จะคิดค่าใช้จ่ายส่วนเกินเมตรละ 250 บาท ( ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และ ค่าซ่อมผิววัสดุพิเศษ )

3. มาตรวัดน้ำสูญหาย

ผู้ใช้น้ำแจ้งความ มาตรน้ำสูญหายที่สถานีตำรวจ ในพื้นที่ความรับผิดชอบ และ นำใบแจ้งความมาติดต่อสำนักงานประปาสาขา

 • กรณีมาตรวัดน้ำภายนอกบริเวณบ้าน หากเกิดความชำรุดหรือสูญหาย ผู้ใช้น้ำต้องแจ้งสำนักงานประปาสาขาทราบทันที เพื่อสำนักงานประปาสาขาจะได้ทำการเปลี่ยน หรือ ติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ใหม่ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย แต่ถ้ามาตรน้ำชำรุดเสียหายโดยการกระทำ ผู้ใช้น้ำจะต้องชดใช้ค่าน้ำสูญเสีย ค่าน้ำจ่ายในการเปลี่ยนมาตร และค่าเสียหาย ที่พึงประเมินทั้งหมด
 • กรณีมาตรวัดน้ำติดตั้งภายในบริเวณบ้าน หรือมาตรวัดน้ำที่ติดตั้งชั่วคราว ชำรุดเสียหาย หรือ สูญหาย สำนักงานประปาสาขาจะแจ้งผู้ใช้น้ำชดใช้ค่าน้ำสูญเสีย ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนมาตรวัดน้ำ และค่าเสียหายที่พึงประเมินทั้งหมด หากเหตุแห่งการชำรุดเสียหายหรือสูญหาย เกิดจากภัยธรรมชาติก็ไม่อาจคาดหมาย หรือ ป้องกันได้ให้เปลี่ยนมาตรวัดน้ำให้ผู้ใช้น้ำโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย          

4. มาตรไม่เดิน

การประปานครหลวงจะดำเนินการเปลี่ยนมาตรให้ใหม่โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ยกเว้น แต่จะเกิดจากมาตรวัดน้ำชำรุดเสียหายโดยการกระทำ ผู้ใช้น้ำจะต้องชำระค่ามาตรวัดน้ำ ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนมาตรพร้อมค่าน้ำสูญเสีย

5. การทดสอบมาตรวัดน้ำ กรณีสงสัยว่ามาตรวัดน้ำจะเดินไม่เที่ยงตรง  ให้ผู้ใช้น้ำยื่นคำร้องที่ สำนักงานประปาสาขา เพื่อขอทดสอบ

มาตรวัดน้ำ        

 • หากผลการทดสอบถูกต้อง ผู้ใช้น้ำต้องเสียค่าใช้จ่าย ในการทดสอบตามขนาดมาตรวัดน้ำ
 • หากมาตรคลาดเคลื่อน ผู้ใช้น้ำไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทดสอบ และการประปานครหลวงจะคำนวณค่าน้ำใหม่ ตามความเป็นจริง

ติดต่อกองบำรุงรักษามาตรวัดน้ำ ฝ่ายมาตรวัดน้ำ โทร 0 2580 0314 โทรสาร 0 2588 0195

การเปลี่ยนมาตรวัดน้ำ

มาตรวัดน้ำ เป็นเครื่องมือสำหรับวัดปริมาณน้ำที่ใช้สำหรับการอุปโภค-บริโภค ณ สถานที่ใช้น้ำ นอกจากนี้ยังใช้เป็นแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการออกใบเสร็จค่าน้ำประจำเดือน มาตรวัดน้ำเมื่อมีการใช้งานต่อเนื่องมานาน ย่อมมีการสึกหรอของกลไกต่าง ๆ อาจมีผลทำให้การบันทึกข้อมูลการใช้น้ำคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ดังนั้น เพื่อให้ผู้ใช้น้ำชำระค่าน้ำตรงตามปริมาณน้ำที่ใช้จริง การประปานครหลวงจึงหมุนเวียนดำเนินการเปลี่ยนมาตรวัดน้ำที่ติดตั้งใช้งานมานานทุกๆปี โดย มาตรวัดน้ำขนาด Ø 1/2 นิ้ว – 1 นิ้ว จะดำเนินการเปลี่ยนมาตรวัดน้ำให้ใหม่ เมื่อมาตรวัดน้ำเดิมมีอายุการใช้งาน เกิน 8-10 ปี สำหรับมาตรวัดน้ำขนาดใหญ่จะเปลี่ยนมาตรวัดน้ำใหม่ เมื่อมาตรวัดน้ำเดิมมีอายุการใช้งาน เกิน 2 ปี โดยการดำเนินการดังกล่าว ค่าใช้จ่ายเป็นของ การประปานครหลวงทั้งหมด

การรับฝากมาตร

หากท่านผู้ใช้น้ำต้องประสบกับปัญหา

 • มาตรวัดน้ำสูญหายเนื่องจากเป็นบ้านว่าง
 • ถูกประเมินค่าน้ำในอัตราการใช้น้ำขั้นต่ำ เนื่องจากบ้านดังกล่าวไม่มีการใช้น้ำ
 • ถูกตัดน้ำกรณีค้างชำระค่าน้ำ เนื่องจากบ้านว่าง และปัญหาอื่นๆอีกมากมายปัญหาดังกล่าวจะหมดไป หากท่านใช้บริการ “ฝากมาตร”

การรับฝากมาตรวัด

ค่าธรรมเนียมการ

ฝากมาตรวัดน้ำ 6 เดือน 180 บาท

ขนาดมาตร ค่าน้ำ ค่าบริการ รวม ภาษี 7% รวมทั้งสิ้น
1/2 นิ้ว 45 25 70 4.90 74.90
3/4 นิ้ว 45 40 85 5.95 90.95
1 นิ้ว 45 50 95 6.65 101.65

เฉลี่ยประมาณ 50 บาท/เดือน

ปริมาณการใช้น้ำ 0 – 5 ลบ.ม./เดือน

หลักฐาน ดังนี้คือ

 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา

ยื่นความจำนงได้ที่สำนักงานประปาสาขา

ค่าใช้จ่าย 30 บาท ต่อเดือน

หมายเหตุ

 • การของดใช้น้ำชั่วคราวโดยการฝากมาตรวัดน้ำจะกระทำได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 6 เดือน หากผู้ใช้น้ำมีความจำเป็นต้องฝากมาตรวัดน้ำต่อไปอีก ให้ยื่นขอต่อระยะเวลาการฝากเป็นคราวๆไป
 • กรณีมีเหตุจำเป็นผู้ใช้น้ำจะขอชำระค่าธรรมเนียมรับฝากมาตรก่อนกำหนดที่การประปานครหลวงจะเรียกให้ต่อระยะเวลาการฝากมาตรวัดน้ำก็ได้
 • ค่าธรรมเนียมรับฝากมาตรวัดน้ำจะไม่คืนให้ผู้ใช้น้ำ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • ผู้ใช้น้ำที่ติดตั้งประปาชั่วคราวไม่มีสิทธิฝากมาตรวัดน้ำ