ชำระเงินโดยหักบัญชีบัตรเครดิต

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 พ.ค. 2564

ท่านสามารถยื่นความจำนงได้ที่ธนาคารที่ท่านมีบัตรเครดิต

โดยธนาคารจะดำเนินการนำส่งเอกสารให้กับการประปานครหลวงทำการตรวจสอบ และพิจารณาอนุมัติ เมื่อได้รับการอนุมัติแล้วธนาคารจะแจ้งให้ทราบว่าจะเริ่มหักบัญชีบัตรเครดิตตั้งแต่เดือนใด และการประปานครหลวงจะส่งใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปาให้ท่านทราบล่วงหน้าทุกเดือนพร้อมใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา ที่หักบัญชีแล้วทุกเดือน

รายชื่อธนาคารที่หักบัญชีบัตรเครดิต

ธนาคารกสิกรไทย